PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego realizuje projekt „Zintegrowany program rozwoju WSJO” przyznany uczelni przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego oferuje swoim studentom bezpłatną możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych i podniesienia kompetencji w obszarze przedsiębiorczości i komunikacji, poprzez udział w szkoleniach i uzyskanie certyfikatu VCC.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Szkolenia adresowane są do studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą na II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) lub na II roku studiów II stopnia (magisterskich). Każdy ze studentów przystępując do udziału w szkoleniach weźmie udział w indywidualnym badaniu bilansu kompetencji i kwalifikacji, który dostarczy mu informacji o jego predyspozycjach i mocnych punktach w obszarze umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. Liczba miejsc jest ograniczona.

Przedsiębiorczość i komunikacja – kluczowe dla gospodarki
Według badań przeprowadzonych w 2017 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wśród pracodawców z mikro, małych, średnich i dużych firm największy deficyt kompetencji u kandydatów do pracy dostrzegają w zakresie ogólnej wiedzy o funkcjonowaniu firmy i gospodarki rynkowej oraz w zakresie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole. Na podstawie tych badań kwalifikacje zawodowe pracowników w zakresie przedsiębiorczości i komunikacji uznane zostały za jedne z kluczowych dla gospodarki, zapewniając firmom możliwość rozwoju.

Kadra
Uczestnicy szkoleń uczyć się będą od praktyków. Zajęcia realizowane w formie szkoleń, warsztatów i projektów, prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i przedsiębiorców. Program szkoleń konsultowany był ze środowiskiem pracodawców i modyfikowany zgodnie z ich wskazaniami, dotyczącymi obszaru kwalifikacji i kompetencji zawodowych oczekiwanych od pracowników.

Certyfikat VCC
Certyfikat VCC (Vocational Competence Certificate) jest dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje zawodowe. Aby go uzyskać należy po realizacji programu szkolenia przystąpić do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, prowadzonego przez Fundację VCC. Wraz z certyfikatem uzyskuje się również suplement zgodny z European Sklills Passport Europass. Taki zestaw dokumentów umożliwia rozpoznawanie i porównywanie posiadanych kwalifikacji na europejskim rynku pracy. Studenci WSJO biorący udział w szkoleniach w ramach projektu zarówno szkolenia, proces certyfikacji i certyfikat uzyskują bezpłatnie dzięki finansowaniu ze środków UE.

PROGRAM
Certyfikowane szkolenie „Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów”

Łączna liczba godzin: 32 h – 4 dni po 8h

Program obejmuje podstawowe pojęcia z zakresu:

 • nauk ekonomicznych
 • decyzji zakupowych konsumenta
 • decyzji produkcyjnych przedsiębiorcy, w tym problematyki opłacalności produkcji
 • równowagi rynkowej i innych zagadnień mikroekonomicznych
 • rachunków narodowych i podstawowych założeń polityk makroekonomicznych
 • zagadnień z obszaru finansów publicznych
 • cyklu koniunkturalnego i innych zagadnień makroekonomicznych
 • organizacji polskiego sytemu bankowego
 • historii polskiej bankowości
 • produktów bankowych przeznaczonych dla klienta indywidualnego
 • znajomości rynków pieniężnych
 • znajomości rynków papierów dłużnych
 • znajomości rynków papierów właścicielskich
 • znajomości instrumentów pochodnych
 • podstawy analizy finansowej
 • analizy powiązań pomiędzy obszarami gospodarki, ich wzajemnego oddziaływania oraz kanałów tych oddziaływań.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest przygotowany do:

 • krytycznej analizy informacji gospodarczych
 • samodzielnej i krytycznej oceny decyzji polityków i ich wpływu na stan gospodarki
 • oceny potencjału rynkowego przedsięwzięcia, w tym również aspektów takich jak minimalny poziom sprzedaży, czynniki determinujące podaż i popyt
 • porównań oferty bankowej w zakresie warunków oferowanych przez poszczególne banki
 • rozpoczęcia oraz realizacji procesu inwestycyjnego na rynkach kapitałowo – pieniężnych

Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej.

Każdy uczestnik weźmie udział w przygotowaniu projektu z przedsiębiorczości w 4-osobowym zespole. Łączna liczba godzin: 16 h.

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami
Łączna liczba godzin: 16 h – 4 dni po 4 h Pracodawcy prowadzą zajęcia wykorzystując case study przedsiębiorczości, realne rozwiązania ze swej praktyki.

Po odbyciu 3 elementów kształcenia każdy uczestnik przystąpi do egzaminu VCC składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Osoby, które zdadzą pozytywnie egzamin otrzymają certyfikat VCC potwierdzający zdobycie kwalifikacji z przedsiębiorczości.