KOMUNIKACJA

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego realizuje projekt „Zintegrowany program rozwoju WSJO” przyznany uczelni przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego oferuje swoim studentom bezpłatną możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych i podniesienia kompetencji w obszarze przedsiębiorczości i komunikacji, poprzez udział w szkoleniach i uzyskanie certyfikatu VCC.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Szkolenia adresowane są do studentów Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, którzy w roku akademickim 2018/2019 będą na II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) lub na II roku studiów II stopnia (magisterskich). Każdy ze studentów przystępując do udziału w szkoleniach weźmie udział w indywidualnym badaniu bilansu kompetencji i kwalifikacji, który dostarczy mu informacji o jego predyspozycjach i mocnych punktach w obszarze umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. Liczba miejsc jest ograniczona.

Przedsiębiorczość i komunikacja – kluczowe dla gospodarki
Według badań przeprowadzonych w 2017 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wśród pracodawców z mikro, małych, średnich i dużych firm największy deficyt kompetencji u kandydatów do pracy dostrzegają w zakresie ogólnej wiedzy o funkcjonowaniu firmy i gospodarki rynkowej oraz w zakresie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole. Na podstawie tych badań kwalifikacje zawodowe pracowników w zakresie przedsiębiorczości i komunikacji uznane zostały za jedne z kluczowych dla gospodarki, zapewniając firmom możliwość rozwoju.

Kadra
Uczestnicy szkoleń uczyć się będą od praktyków. Zajęcia realizowane w formie szkoleń, warsztatów i projektów, prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i przedsiębiorców. Program szkoleń konsultowany był ze środowiskiem pracodawców i modyfikowany zgodnie z ich wskazaniami, dotyczącymi obszaru kwalifikacji i kompetencji zawodowych oczekiwanych od pracowników.

Certyfikat VCC
Certyfikat VCC (Vocational Competence Certificate) jest dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje zawodowe. Aby go uzyskać należy po realizacji programu szkolenia przystąpić do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, prowadzonego przez Fundację VCC. Wraz z certyfikatem uzyskuje się również suplement zgodny z European Sklills Passport Europass. Taki zestaw dokumentów umożliwia rozpoznawanie i porównywanie posiadanych kwalifikacji na europejskim rynku pracy. Studenci WSJO biorący udział w szkoleniach w ramach projektu zarówno szkolenia, proces certyfikacji i certyfikat uzyskują bezpłatnie dzięki finansowaniu ze środków UE.

PROGRAM

Zajęcia warsztatowe
Łączna liczba godzin: 32 h w tym:
16h – kształtowanie umiejętności interpersonalnych – komunikacja

 • definicja komunikacji
 • elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • metody i techniki komunikacji indywidualnej i zespołowej
 • bariery w komunikacji, wpływanie na innych przez komunikacje

16h – zespół pracowniczy – praca w grupie

 • definicja grupy/zespołu pracowniczego
 • fazy rozwoju grupy
 • role pełnione w grupie
 • praca w grupie

Student na podstawie egzaminu praktycznego – ocen zadań i obecności otrzymuje 2 zaświadczenia potwierdzające rozwój kompetencji.

Dodatkowe zadania praktyczne w zespołach projektowych 4-osobowych

Łączna liczba godzin: 16 h w tym:

 • 8 h – projekt „Kształtowanie umiejętności interpersonalnych ”
 • 8 h – projekt „Zespół pracowniczy”

Efekty uczenia się uczestnika:

 • posiada wiedzę dotyczącą komunikacji międzyludzkiej i grupy
 • potrafi obsługiwać się technikami komunikacyjnymi i w grupie
 • posiada praktyczne umiejętności wykorzystywania komunikacji w środowisku pracy
 • potrafi pracować w zespołach międzyludzkich.

Każdy uczestnik przygotuje 2 projekty w zakresie kompetencji kluczowych.

Zajęcia dodatkowe realizowane wspólnie z pracodawcami
Łączna liczba godzin: 16 h – 4 dni po 4 h Program szczegółowy powstanie po zbadaniu kompetencji uczestników.

Efekty uczenia się uczestnika:

 • posiada wiedzę w zakresie metod komunikacji międzyludzkiej
 • potrafi posługiwać się technikami komunikacyjnymi
 • posiada praktyczne umiejętności wykorzystywania komunikacji w środowisku pracy
 • umie odnaleźć się w zespołach pracowniczych.

Po odbyciu 3 elementów kształcenia każdy uczestnik przystąpi do egzaminu VCC składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Osoby, które zdadzą pozytywnie egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji z komunikacji.