REKRUTACJA

Filologia norweska z elementami przedsiębiorczości – limit miejsc: 30

Filologia szwedzka z elementami przedsiębiorczości – limit miejsc: 30

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) prowadzone są przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszenia on-line i przyjmowani są na podstawie postępowania rekrutacyjnego obejmującego:

A. Osoby legitymujące się tzw. nową maturą (które zdawały egzamin dojrzałości po 2005 roku):

 1. Spełnienie wymagań formalnych: złożony formularz o przyjęcie na studia, złożenie kopii świadectwa dojrzałości
 2. Wyniki egzaminu dojrzałości:
  1. pierwszy język obcy nowożytny
   1. egzamin ustny waga 0,2
   2. egzamin pisemny rozszerzony waga 0,5
  2. drugi język obcy nowożytny
   1. egzamin ustny waga 0,1
   2. egzamin pisemny waga 0,2
  3. matematyka lub historia lub geografia lub język mniejszości narodowych rozszerzony waga 0,3

B. Osoby legitymujące się maturą sprzed 2005 roku

 1. język obcy nowożytny waga 0,7
 2. drugi przedmiot waga 0,3

Zgodnie z postanowieniami projektu kryterium pierwszeństwa przyjęcia dotyczy osób z niepełnosprawnością (udokumentowane orzeczeniem o niepełnosprawności). Parytet: 80% kobiet, 20% mężczyzn. Kryterium uzupełniające: kolejność zgłoszeń.